Khuman Adhikari teej song 2075 / 2018 | Puraskar | Sagun | Chanda Dahal ...Album : (Nepali Teej Song) Vocal : Kala Pangeni and Khuman Adhikari Lyrics/Music : Khuman Adhikari Acting/Dance : Chanda Dahal, Sagun Shrestha Direction : Sagun Shrestha

No comments